January 20, 2014

kitapxana.com мүмкиншиликлери менен танысамыз

Бул мақалада kitapxana.com сайты бойынша навигация қылыў ҳәмде китап мазмунын көриў усыллары қарап өтиледи.

Биринши, сайт бойынша навигацияны көрсетип өтемиз. Электрон китапханамыздағы шығармаларды категориялар, авторлар, ҳәмде китаплар бойынша ямаса гилт сөз арқалы табыўыңыз мүмкин.